หน่อแก้ว จ. ., เข็มมุกด์ ว. ., เจมส์ แมกกอฟเวิ่น โ. ., และ โตอนันต์ ช. . “การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ต่อเชื้อรา Fusarium Fujikuroi สาเหตุโรคถอดฝักดาบข้าว”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 49, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 144-5, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249324.