กาฬภักดี เ. . ., เพียซ้าย อ. ., ศิริวรรณ์ ว. . ., กาฬภักดี พ. . ., และ เขียวขำ เ. . “การประยุกต์ใช้ผงเชื้อ Trichoderma Asperellum ต่อการควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าวที่เกิดจาก Rhizoctonia Solani”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 49, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 155-66, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249325.