อุตรนคร ป. ., และ หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ห. ม. “การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธี Data Envelopment Analysis”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 49, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 167-78, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249326.