หนานสายออ อ. ., และ อภิโชติธนกุล อ. . “ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณส่งออกน้ำตาลทรายและน้ำตาลดิบของประเทศไทย โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมออโตรีเกรสซีฟไม่เชิงเส้นแบบเวฟเล็ต”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 49, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 179-91, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249330.