ดวงวงษา จ. ., และ อึ้งเศรษฐพันธ์ เ. . “ผลของสารสกัดจากพืช มะขามป้อม (Phyllanthus Emblica) หอมแดง (Allium Ascalonicum) และ ดอกแค (Sesbania Grandiflora) ต่อการเจริญเติบโตและภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของปลานิล (Oreochromis Niloticus)”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 49, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 192-0, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249331.