นิลวิเชียร ป. ., ภูวัน น. ., และ เด็กหลี ภ. . “ผลของวัสดุปูพื้นต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดและความเข้มสีของกุ้งเชอรี่”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 49, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 203-12, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249332.