ไกรทัศน์ เ. ., เมฆสัมพันธ์ เ., สมัชชานนท์ ท. ., มั่นธรรม เ. ., เรืองสอน ช. ., เวชสิทธิ์ อ., และ ถาวรโสตร์ ณ. . . “การประเมินการปนเปื้อน และการฟื้นตัวของสัตว์ทะเลกลุ่มปลาและครัสเตเชียน จากสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน ภายหลังเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลเข้าสู่พื้นที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 49, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 223-3, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249334.