เบี้ยทอง ว. ., และ ศรีชนะ ด. . “ผลของยีสต์จากโรงงานผลิตเบียร์ต่อค่าโภชนะและค่าการย่อยได้ในหลอดทดลอง ของรำละเอียด”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 49, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 234-40, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249335.