นพรัตน์ไมตรี ม. ., ชุมแสงโชติสกุล ว. ., นาวา ม. ., ปานทอง อ. ., และ กิจพิพิธ ว. . “ผลของอาหารสัตว์ฟังก์ชั่นจากพรีไบโอติกส์และซินไบโอติกส์ที่เสริมด้วยเศษหน่อไม้ฝรั่งตัดแต่งเหลือทิ้งต่อประสิทธิภาพการย่อยได้ของโภชนะ กรดไขมันที่ระเหยง่าย จุลินทรีย์ในไส้ตัน และมิญชวิทยาของลำไส้เล็กของไก่ไข่”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 49, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 241-57, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249336.