บุญเรืองรอด พ. ., พงศ์พิสุทธา ร., และ รัตนกรีฑากุล ช. . “ปัจจัยทางสรีรวิทยาต่อการเจริญของ Fusarium Solani สาเหตุโรคกิ่งแห้งกับทุเรียนและสารเคมีในการควบคุม”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 49, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2021, น. 1375-87, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249549.