เฟื่องถี อ., สุริหาร พ. ., เลิศรัตน์ ก. ., สนิทชน จ., และ จันทร์แก้ว ส. . “ความสามารถในการรวมตัวสำหรับลักษณะอายุเก็บเกี่ยวสั้น และผลผลิต ของสายพันธุ์แท้ข้าวโพดข้าวเหนียว และข้าวโพดหวาน”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 47, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2019, น. 105-14, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249778.