หาระโคตร พ. ., หมื่นสุข จ. ., จิระเกียรติกุล เ. ., และ สุริหาร พ. “ความมีชีวิตและการเก็บรักษาเรณูในเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดหวานพิเศษจากเขตอบอุ่น”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 47, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2019, น. 705-14, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249879.