พรแก้วประเสริฐ โ. ., สนิทชน จ. ., สุริหาร พ. ., จันทร์แก้ว ส. ., และ มอญขาม ธ. . “ความดีเด่นของข้าวลูกผสมเซบั้งไฟ 1 ภายใต้สภาพปกติและสภาพแล้งในระยะการเจริญเติบโตช่วงสืบพันธุ์”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 47, ฉบับที่ 5, ตุลาคาม 2019, น. 1005-14, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249956.