รัตนานิคม ค. ., นาสินพร้อม น. ., และ พงษ์จงมิตร . ธ. “การเร่งสีไข่แดงโดยการเสริมสาหร่ายสไปรูลินาในอาหารเลี้ยงไก่ไข่”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 47, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2019, น. 1195-02, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250040.