โรจน์สวัสดิ์สุข น. ., อนุสนธิ์พรเพิ่ม ส. ., ธนะจิตต์ ศ. ., และ เขียวรื่นรมณ์ เ. . “ผลของกากแป้งมันสำปะหลังต่อผลผลิตและการดูดใช้ธาตุอาหารของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ที่ปลูกในชุดดินโคราช”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 46, ฉบับที่ 2, เมษายน 2018, น. 203-12, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250057.