สิทธิการ ว. ., สนิทชน จ. ., และ โคเบลลี่ พ. . “การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข6 ให้ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งโดยการเพิ่มยีนต้านทาน Xa21 และใช้เครื่องหมายโมเลกุล ช่วยในการคัดเลือก”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 46, ฉบับที่ 2, เมษายน 2018, น. 267-76, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250065.