สุวรรณวิวัฒน์ ช. ., ตรีโลเกศ ว. ., และ แจ่มใส ช. . “การติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินบางประการและพืชทดลองที่ได้รับน้ำเสียโรงพยาบาลชุมชนในร่องซึม”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 46, ฉบับที่ 2, เมษายน 2018, น. 409-18, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250080.