บุญเกื้อ ป. ., ตรีโลเกศ ว. ., อิศรางกูร ณ อยุธยา ส. ., ชูสาย ช., ศีลเตโช ศ., C. . Hammecker, C. Hartmann, และ สุวรรณัง น. . “สมบัติทางฟิสิกส์ดินและการย่อยสลายของเศษซากใบยางพาราในแปลงยางพาราที่มีอายุแตกต่างกัน”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 46, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2018, น. 497-06, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250099.