เจียมใจ ว. ., อนงค์รักษ์ น. ., และ คำยอง ส. “ลักษณะดินอันดับอัลทิซอลส์และแอลฟิซอลส์ในสวนลิ้นจี่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 48, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2020, น. 177-88, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250157.