วิทยาคุณ ส. ., เยื้องกลาง เ. ., และ ศรีนานวล ไ. . “อิทธิพลของระดับผนังเซลล์และการเสริมไขสัตว์ในอาหารผสมครบส่วนที่ใช้ฟางข้าวบดหยาบเป็นแหล่งเยื่อใยหลักในโคนม”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 36, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2008, น. 43-52, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250227.