ศิริยาน ร. ., เลิศรัตน์ ก. ., สนิทชน จ. ., และ ธรรมเบญจพล เ. . “การคัดเลือกพันธุ์แตงกวาต้านทานโรคไวรัสใบด่างเขียวแตง”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 38, ฉบับที่ 3, กันยายน 2010, น. 215-24, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250386.