บุรีนอก เ. ., เยื้องกลาง เ. ., วสุเพ็ญ ไ. ., วงศ์สุทธาวาส ศ. ., สีสะอาด ค. ., และ . Y. . Kawamoto. “การใช้แบคทีเรียกรดแลคติกในน้ำมันพืชหมักเป็นเชื้อตั้งต้นในอาหารผสมครบส่วนหมัก”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 36, ฉบับที่ 3, กันยายน 2009, น. 245-54, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250426.