นาสินพร้อม น. ., กตเวทิน ส. ., ดวงจินดา ม. . ., และ ธรรมเบญจพล เ. . . “ความสัมพันธ์ของปริมาณ Heat Shock Protein 70 (HSP70) กับคุณภาพน้ำเชื้อในพ่อพันธุ์โคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 36, ฉบับที่ 3, กันยายน 2009, น. 255-64, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250428.