นิลาวงศ์ ค. ., ตรีโลเกศ ว. ., และ พลธานี อ. . “การประเมินคุณภาพของดินสำหรับการผลิตกาแฟในอำเภอปากช่อง จังหวัดจำปาสักประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 37, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2009, น. 293-02, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250434.