บุรีนอก เ. ., สีสะอาด ค. ., หอมไสย ว. ., วงศ์สุทธาวาส ศ. ., เยื้องกลาง เ. ., และ วสุเพ็ญ ไ. . “คุณภาพการหมักและคุณค่าทางโภชนะของหญ้ากินนีสีม่วงและถั่วอาหารสัตว์หมัก”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 39, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2011, น. 137-46, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250479.