เสาวกูล ก. ., และ งามเสน่ห์ ป. . “การเปลี่ยนแปลงความชุกชุมของปลาวัยอ่อนในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก (พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดเล็ก)”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 39, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2011, น. 147-58, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250480.