กล่อมทอง พ. ., ดวงจินดา ม. . ., กตเวทิน ส. ., ผาสุก ย. ., และ ตวงสิทธิตานนท์ ค. . “การศึกษายีนที่มีความสัมพันธ์กับโรคไส้เลื่อนถุงอัณฑะและอัณฑะทองแดงในสุกร”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 39, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2011, น. 171-80, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250483.