ปัญญาศักดิ์ อ. ., สินสมุทร ว. ., ประสานพานิช ส. ., ลุ้งใหญ่ . ว., และ ธัมวาสร ศ. . “ผลของการใช้อาหารหยาบเบ็ดเสร็จเป็นแหล่งอาหารหยาบ ต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในโคนมสาวทดแทน”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 42, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2014, น. 153-62, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250525.