หาระโคตร พ. ., สุริหาร พ. ., ตั้งวงค์ไชย ร. ., และ เลิศรัตน์ ก. . “ผลของอายุเก็บเกี่ยวและวิธีการทำให้สุกต่อปริมาณแอนโทไซยานิน และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 42, ฉบับที่ 3, กันยายน 2014, น. 337-46, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250546.