จันทร์หอม น. ., บุณยเกียรติ ด. ., และ บุญประสม พูลลาภ พ. . “ผลของบรรจุภัณฑ์แอกทีฟต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานสองสี”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 42, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2014, น. 685-94, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250579.