ปัญญาคำ ฐ. ., บุณยเกียรติ ด. ., และ บุญประสม พูลลาภ พ. . “กระบวนการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศของผักกาดหวาน (Lactuca Sativa Var. Longefolla)”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 39, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2011, น. 359-68, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250594.