พาแก้วมณี ก. . ., บุญไทย อิวาย ช. ., โตภาคงาม บ. ., สีหบัณฑ์ ป. ., และ ตรีโลเกศ ว. . “อิทธิพลของวัสดุอินทรีย์ที่ใช้ในการปรับปรุงดินต่ออัตราการรอดของไส้เดือนดิน Eisenia Fetida ในดินเค็ม”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 48, ฉบับที่ 2, เมษายน 2020, น. 249-60, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250631.