ปัญญาศักดิ์ อ., บัวทอง น. ., แก้วสุวรรณ์ ส. ., อันชื่น น. ., ไมตรีจิตต์ ว. ., หงสะพัก ท. ., และ บัวผัน ศ. . “สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนในแต่ละฤดูกาลภายใต้สภาพภูมิอากาศร้อนชื้น เขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 50, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 384-98, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250672.