สุวรรณมณี จ., ศรีธิวงค์ ศ. ., ครุฑไทย ณ. ., ชัยวัง น. ., มรุปัณฑ์ธร ก. ., และ วัฒนกูล ว. . “การให้ผลผลิต และคุณภาพไข่ไก่ที่เลี้ยงด้วยอาหารข้นผสมด้วยโปรตีนสกัดจากต้นอัญชัน”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 50, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 471-80, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250685.