ตั้งจิตวัฒนาชัย น., และ สาฆ้อง เ. . “ภาวะการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Escherichia Coli ในเนื้อไก่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 50, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 537-4, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250693.