ศีลเตโช ศ., ศรีบุญลือ ว. ., C. . Hammecker, ตรีโลเกศ ว. ., และ J. . Luc Maght. “การหาคุณสมบัติเชิงชลศาสตร์ของดินเม็ดหยาบโดยวิธีระเหย”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 41, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2013, น. 27-44, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250717.