โคตะเสนา ส. ., สนิทชน จ. ., จันทร์แก้ว ส. ., และ มอญขาม ธ. . “เทคนิค Rapid Generation Advance ในการศึกษาพันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะความไวต่อช่วงแสงในคู่ผสมระหว่างข้าวอายุสั้นพันธุ์ ULR368 และพันธุ์ กข6 ในการประเมินนอกฤดูปลูก”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 50, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 340-7, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250846.