ประจันตะเสน ร., รัตนานิคม ค. ., และ นิติสุข พ. “อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวเหนียวดำ”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 50, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2021, น. 1033-42, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/251288.