ณ พัทลุง ฐ. ., และ ตังคนานนท์ ว. . “รูปแบบพฤติกรรมความเฉพาะเจาะจงของการกิน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างไวรัสและองค์ประกอบของเซลล์เจ้าบ้าน และกลไกการถ่ายทอดไวรัสโรคพืชแบบไหลเวียนชนิดไม่แพร่ขยายและแพร่ขยายโดยแมลงพาหะ”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 49, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2021, น. 939-55, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/251397.