นันท์วัชราธรณ์ พ. ., กุลดิลก ก. ., และ สุขกำเนิด เ. . “การวิเคราะห์คุณลักษณะที่ผู้บริโภคต้องการของผลิตภัณฑ์ปลาช่อนอบกรอบ ในเขตกรุงเทพมหานคร”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 48, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2020, น. 749-62, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/251885.