หนูทัศน์ ร. ., ฤทธิรณ ร. ., และ วาณิชย์ศรีรัตนา ว. . “การจำแนกสายพันธุ์อ้อยด้วยการตรวจวัดลำอ้อยโดยใช้เครื่องอินฟาเรดย่านใกล้สเปกโทรมิเตอร์แบบพกพา”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 48, ฉบับที่ 5, ตุลาคาม 2020, น. 1082-91, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/251923.