ขุนอินทร์ อ. . “การศึกษาประชากรไส้เดือนฝอยศัตรูข้าวและระดับรุนแรงของโรคในพื้นที่ปลูกข้าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 48, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2020, น. 1347-83, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/252079.