ธัมวาสร ศ. . . . “พันธุกรรมกับอาหารโคนม”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 43, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2015, น. 591-6, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/252206.