นรสิงห์ อ. ., ธนะจิตต์ ศ. ., อนุสนธิ์พรเพิ่ม ส. ., และ เขียวรื่นรมณ์ เ. . “ความแปรปรวนและศักยภาพของดินที่ใช้ปลูกข้าวหอมมะลิ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 45, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2017, น. 121-32, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/252358.