มะนาวนอก จ. ., ก้อนคำดี ส., เดชภิมล เ. ., แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ ว. ., และ โชติษฐยางกูร ด. “ถ่านชีวภาพ: ผลต่อคุณสมบัติของดินและการเจริญเติบโตของข้าวนา หว่านน้ำตม (การทดสอบในสภาพกระถาง)”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 45, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2017, น. 209-20, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/252367.