เสรี พ. ., อนุสนธิ์พรเพิ่ม ส. ., และ ธนะจิตต์ ศ. . “ผลของการไถพรวนและวัสดุปรับปรุงดินต่อความเสถียรของเม็ดดิน ในชุดดินยโสธรที่ปลูกมันสำปะหลัง”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 45, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2017, น. 227-38, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/252369.