สันป่าเป้า ป. ., พลซา ส. ., ปองผดุง ป. ., และ ทาวงศ์ ว. . “ความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืชและความสัมพันธ์ต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ถาง จังหวัดแพร่”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 45, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2017, น. 663-74, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/252421.