เหมรัตน์ตระกูล พ. ., นากาโน ค. ., พูลลาภ พ. ., เทียนจุมพล ป. ., สีหะนาม พ. ., ธรรมพฤฒินันท์ พ. ., มณีวระ พ., และ บุณยเกียรติ ด. . “ผลของบรรจุภัณฑ์สุญญากาศต่อคุณภาพของผลพลับพันธุ์ ‘Xichu’ ภายหลังการขจัดความฝาด”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 45, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2017, น. 685-92, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/252430.