แก้วตาทิพย์ ว. . “ความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 45, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2017, น. 693-02, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/252431.