สุนทรชัย ส. ., รัตนานิคม ค. ., พรมอุทัย ช. ., และ คงปั้น อ. . “อิทธิพลของการทำนาแบบเปียกสลับแห้งต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดข้าวที่ปลูกในเนื้อดินแตกต่างกัน”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 49, ฉบับที่ 5, ตุลาคาม 2021, น. 1259-67, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/252588.